Comité Bioètica: Funcions

Qué ès el Comité de Bioètica Assistencial (CBA)?

 

Els comités de bioètica assistencial en l'àmbit dels departaments de salut es configuren com a òrgans interdisciplinaris de caràcter assessor i consultiu, al servici de professionals, de persones usuàries i de les institucions sanitàries.

La finalitat dels mateixos és examinar i assessorar en la resolució de les situacions de conflicte ètic que sorgisquen en el departament de salut/centre sanitari perquè, en tot cas, quede emparada la dignitat de les persones i la qualitat de l'atenció sanitària; així com fomentar la difusió de la bioètica entre professionals, pacients i persones usuàries del sistema sanitari públic.

L'àmbit d'actuació del CBA del Departament de Salut de Sagunt inclou l'atenció primària, l'atenció hospitalària i la salut pública.

Tots els membres compartixen el caràcter de voluntarietat i disponibilitat per a acceptar les responsabilitats derivades de la seua pertinença al Comité i el compromís de confidencialitat dels assumptes tractats.

El funcionament del Comité de Bioètica Assistencial (CBA) està regulat per un Reglament de Règim Intern, elaborat pel propi Comité i aprovat pel Comité de Bioètica de la Comunitat Valenciana (CBCV).

 

Quines són les seues funcions?

Corresponen al CBA, les següents funcions:

a) Protecció i sensibilització dels drets de pacients, i per la seua especial rellevància, el relatiu al compliment dels requisits ètics dels consentiments informats.

b) Analitzar, assessorar i facilitar els processos de decisió clínica en situacions que plantegen conflictes ètics entre els seus intervinents: personal sanitari, institucions i pacients, familiars i persones pròximes.

c) Proposar a les institucions protocols d'actuació, especialment per a les situacions, que bé per la seua freqüència, o bé pel seu impacte, suposen conflictes ètics.

d) Impulsar la formació i la investigació en bioètica en el departament.

h) Aquelles altres funcions que li siguen assignades pel CBCV.

 

No són funcions del CBA

No és funció dels comités de bioètica assistencial *peritar o manifestar-se sobre les denúncies o reclamacions que afecten els aspectes procedimentals tècnics derivats de l'activitat sanitària.

En cap cas, podran emetre juís sobre les eventuals responsabilitats de professionals implicats en els assumptes que se li sotmeten.

El CBA no té competències en assumptes deontològics que corresponen als respectius col·legis professionals dels seus membres.