Funcions de la UFCASP

Funcions de la UFCASP

La UFCASP del Departament de Salut de Sagunt desenvolupa les seues activitats alineades amb els objectius de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i les seues funcions són:

 1. Assessorar el Consell de direcció en els objectius de qualitat i seguretat, i en l'impuls de totes aquelles fórmules organitzatives encaminades a aconseguir una major integració dels recursos i que redunden en una millora contínua de la qualitat en els processos assistencials.
 2. Assessorar i coordinar a les comissions, comités i grups de treball existents en matèria de qualitat assistencial i seguretat del *pacente així com impulsar la seua activitat.
 3. Dissenyar i donar suport a la implementació, al costat de l'equip directiu, del Pla de qualitat, seguretat del pacient i donar suport a la gestió de tots els programes inclosos en el citat Pla. El citat pla haurà de contindre necessàriament l'estratègia de seguretat del pacient definida pel departament.
 4. Donar suport a l'avaluació de totes les accions relatives a la millora de la qualitat tant assistencial com de la gestió i administració dels centres/servicis/unitats.
 5. Normalitzar l'activitat assistencial mitjançant la
  • Revisió i actualització de protocols i procediments de pràctica clínica/administratius que faciliten la continuïtat de l'atenció sanitària.
  • Promoció de bones pràctiques sanitàries que disminuïsquen la variabilitat assistencial.
 6. Millorar la seguretat de pacients mitjançant actuacions tendents a:
  • Potències la notificació en els sistemes de vigilància d'esdeveniments adversos en la pràctica clínica diària, desenvolupant una metodologia homogènia de detecció i anàlisi de la informació així com les barreres de correcció que eviten que puguen tornar a produir-se.
  • Promoure i coordinar la implantació de tàctiques segures en els centres.
 7. Potenciar l'homologació dels procediments de consentiment informat de tot el departament/centre sanitari d'acord amb el que s'establix per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i posar en valor entre els/les professionals i pacients la importància d'estos documents com un dret del pacient i no com un mer tràmit administratiu.
 8. Difondre la cultura de la qualitat i seguretat entre els/les professionals i impulsar i coordinar la formació d'els/les professionals en la metodologia per a l'avaluació i millora de la qualitat, seguretat del pacient i riscos clínics alineats amb les estratègies de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
 9. Potenciar la participació del pacient en la millora de la qualitat i de la seguretat de l'atenció rebuda.
 10. Potenciar que se certifiquen i/o acrediten respecte a un sistema establit per norma reconeguda (ISO, EFQM..) aquells centres/servicis/unitats sanitàries que puguen reunir els requisits per a això.
 11. Col·laborar amb els Servicis d'Atenció i Informació al pacient (*SAIP) en la implicació d'els/les pacients i *suarios en el seu procés d'atenció, promovent la seua corresponsabilització en la presa de decisions i en la protecció dels drets que tenen reconeguts i especialment quant a:
  • L'accessibilitat i la informació sobre voluntats anticipades al ciutadà.
  • L'avaluació dels procediments de gestió de reclamacions, queixes i suggeriments, adoptats a la normativa d'aplicació.
  • La posada en marxa de procediments que asseguren l'adequada informació i intimitat del pacient
  • La implantació de protocol d'acolliment als usuaris i usuàries.
  • Establir àrees de millora detectades després de l'anàlisi de les queixes i suggeriments de pacients i usuaris.
  • Promoure la correcta identificació del personal voluntari que desenvolupa les seues tasques en el departament de salut de Sagunt.
 12. Promoure la correcta identificació d'els/les professionals que presten els seus servicis en l'àmbit del departament de salut de Sagunt.
 13. Participar en mecanismes d'avaluació d'enquestes de clima laboral d'els/les professionals que integren la nostra organització.
 14. Promoure un protocol que facilite la incorporació de nous i noves professionals.