COMISSIÓ D'IGUALTAT I CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Què és la Comissió d'Igualtat i Contra la Violència de Gènere?

 

És un òrgan intern, encaminat a aconseguir la igualtat de tracte d'oportunitats reals i efectives d'homes i dones, així com l'eliminació de la discriminació per raó de sexe. A més, és una comissió activa en la lluita contra la violència de gènere i altres violències contra la dona. 

 

La comissió té naturalesa consultiva, informativa i assessora, creada amb la voluntat de contribuir en el seu àmbit d'actuació, al compliment de les obligacions legals en matèria d'igualtat efectiva entre homes i dones.

 

Un paraguas de colores abierto visto desde abajo