COMITÉ D'ÈTICA DE LA INVESTIGACIÓ: LEGISLACIÓ

Normativa legal

  • Reial Decret 1090/2015, de 4 de decembre pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments, els Comités d'Ètica de la Investigació amb medicaments i el Registre Espanyol d'Estudis Clínics. (BOE núm. 307, de 24 de desembre)
  • Ordre SAS/3470/2009, de 16 de decembre, per la qual es publiquen les directrius sobre estudis postautorització de tipus observacional per a medicaments d'ús humà.
  • Llei 14/2007,de 3 de juliol, d'Investigació biomèdica.