Ciudadania: Unidad Pedagogica Hospitalaria

La Unitat Pedagògica Hospitalària (UPH) de l'Hospital de Sagunt és un centre educatiu que depèn de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i s'ubica a la planta de Pediatria de l'hospital. Aquestes unitats escolars sorgeixen dins de l'hospital amb la finalitat d'atendre les necessitats escolars dels xiquets i xiquetes en edat escolar  ingressats; al mateix temps que pretenen evitar l'aïllament que podrien patir els menors degut a la seua malaltia.

 

         La UPH de l'Hospital de Sagunt compta amb un mestres especialista en Pedagogia Terapèutica a temps complet.

Vista general de las aulas exterior (más sobria) e interior (infantil)
 

 

Horari i calendari escolar

L'horari d'atenció a l'alumnat serà el següent:

 

SETEMBRE I JUNY

De dilluns a dijous de 9:30h a 13:30h

 

OCTUBRE A MAIG

De dilluns a dijous de 9:30h a 13:00h i de 14:30h a 16h

Divendres de 9:30h a 14:30h

 

         El calendari escolar és l'establit de manera oficial pels col·legis d'Educació Infantil, Primària i Secundària de la ciutat de Sagunt.

Aula interior de vistosos colores, con un escritorio, 4 sillas y gran cantidad de material escolar diverso tanto lectivo como para realizar actividades
 

 

Alumnat

         L'aula hospitalària atén l'alumnat hospitalitzat de la planta de pediatria les edats dels quals oscil·len entre els tres i els setze anys. Aquestos alumnes cursen les etapes d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària. A aquest alumnat se li suma aquell que roman a l'Hospital de Dia dins del mateix servei de pediatria i alumnat de consultes externes que passen a disposició del servei esmentat.

Vista de la sala exterior desde la ventana situada junto al escritorio de la sala interior
 

 

Objetius

         Els objectius pedagògics de l'aula hospitalària se centren a proporcionar una educació de qualitat als escolars que estan hospitalitzats, malgrat les circumstàncies de salut que enfronten. Aquests objectius estan dissenyats per assegurar que els estudiants hospitalitzats continuen el desenvolupament acadèmic i social de manera efectiva. Alguns dels objectius pedagògics principals de  l'aula hospitalària inclouen:

  • Continuïtat educativa: Garantir que els estudiants hospitalitzats continuen amb la seua educació i tinguen accés a un pla d'estudis adequat i adaptat al seu nivell i edat.
  • Suport emocional i social: Ajudar els estudiants a mantenir una connexió amb els companys i a mitigar l'estrès i l'ansietat associats amb l'hospitalització.
  • Humanitzar la seua estància: Facilitar l'adaptació dels escolars a l'entorn hospitalari, fent de l'hospital un entorn amable i càlid.
  • Individualització: Assegurar que l'educació siga personalitzada i adaptada a les necessitats i les possibilitats de cada estudiant, tenint en compte el seu estat de salut.
  • Col·laboració interdisciplinària: Treballar amb estreta col·laboració amb el personal mèdic i terapèutic per assegurar una atenció integral i coordinada per als escolars.
  • Promoció de la motivació i la participació: Fomentar l'interès i la participació activa dels estudiants a la seua educació a través de mètodes d'ensenyament creatius i motivadors.
  • Preparació per a la reincorporació: Ajudar els estudiants a reintegrar-se amb èxit al seu entorn escolar regular una vegada estiguen en condicions de fer-ho.
  • Foment d'habilitats d'afrontament: Ajudar els estudiants a desenvolupar habilitats d'afrontament per bregar amb l'estrès i els desafiaments que poden sorgir a causa de la malaltia i el tractament.
  • Suport a les famílies: Brindar orientació i suport a les famílies dels estudiants hospitalitzats, ajudant-les a comprendre i donar suport a l'educació dels seus fills durant aquest període difícil.

 

         En resum, els objectius pedagògics d'una aula hospitalària busquen garantir que els escolars reben una educació de qualitat que en promoga el desenvolupament acadèmic i emocional, alhora que s'adapte a les necessitats específiques i condicions de salut.

 

Dos niñas están realizando una actividad en la que escriben su nombre en la arena de una caja
 

 

Metodologia

         Tenint present l'heterogeneïtat dels alumnes, la diversitat de circumstàncies i possibilitats, partirem d'un ensenyament essencialment individualitzat i motivador. Pel seu valor formatiu, de diagnòstic i terapèutic, procurarem que la perspectiva lúdica tinga un paper rellevant a la nostra aula hospitalària

 

         L'heterogeneïtat de l'alumnat presenta l'ocasió de potenciar i de fomentar actituds que afavorisquen la sociabilitat. Estimulant els escolars i creant per a elles i ells un clima de seguretat, confiança i comunicació s'afavoreix la seva espontaneïtat, originalitat i creativitat. L'intercanvi d'informació amb les famílies i la col·laboració d'aquestes és un altre principi metodològic indispensable.

Se ve el aula exterior, ambientada con manualidades y imágenes marinas y el acceso al aula interior
 

 

Activitats

         Les activitats educatives, poden ser realitzades pels escolars, tant a l'aula com a les habitacions (quan es troba en aïllament o immobilitzats).

         Consisteixen en activitats de suport, que procuren reforçar els coneixements bàsics que pretenem que arriben. La seua finalitat és atendre la diversitat de l'alumnat, dins de les pautes d'aprenentatge possible, d'acord amb els coneixements corresponents a les diferents etapes educatives i adaptant-nos al seu desenvolupament evolutiu.

També realitzem accions necessàries per a facilitar un marc d'atenció global que incloguen elements relacionats amb la socialització, l'afectivitat i el benestar general dels xiquets/as i adolescents hospitalitzats.

 

Una niña está sentada frente a su mesa de escritorio leyendo un libro con un dibujo de un zorro
 

 

Normativa

Els objectius i procediments venen determinats pel desenvolupament legal vigent:

 

Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la que es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

Concretament, els objectius, l'organització i el funcionament de les UPH situades en hospitals públics de la Comunitat Valenciana queden recollits en:

 

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l'organització de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària


ORDRE 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.

 

 

logo Unidad Pedagógica Hospitalaria
 

CONTACTE: Unitat Pedagògica de l'Hospital de Sagunt

C/ Ramón y Cajal s/n

46520 Port de Sagunt

SERVEI DE PEDIATRIA

46033140@edu.gva.es