Comissió d'Infeccions: Normes

NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN DE LA COMISSIÓ D'INFECCIONS

Aprobades por la Comissió d'Infeccions el dia 17 de setembre de 2019

 

Funcions

 • Promoure la normalització dels mètodes de treball en relació amb el control de la infecció hospitalària.
 • Controlar l'execució de les disposicions adoptades per al control de la infecció hospitalària.
 • Promoure la formació del personal en el control de la Infecció Hospitalària.
 • Examinar si la modificació de les tècniques, aparells o productes de desinfecció són acceptables en el marc del control de la infecció hospitalària.
 • Valorar l'aplicació de mesures d'orde general per a la prevenció de la infecció hospitalària.
 • Vetlar per la realització de l'estudi EPINE
 • Servir de fòrum per a la difusió d'informació de:
  • Activitat del grup PROA
  • Activitat i indicadors d'higiene de mans
  • Situació epidemiològica (IN, i MMR)

 

Integrants

La Comissió ha d'estar integrada almenys per:

 • Un facultatiu o facultativa de cada servici clínic
 • Un facultatiu o facultativa de Microbiologia, Farmàcia i Medicina Preventiva.
 • Un o una representant de la Direcció mèdica i d'Infermeria
 • La persona responsable d'esterilització
 • Els supervisors o supervisores de plantes d'hospitalització

Quan els temes tractats ho requerisquen, podrà convocar-se a les persones que es considere necessari.

 

Assistència

Per a garantir l'operativitat de la Comissió, la representació dels diferents servicis clínics i àrees d'infermeria ha de ser sempre coberta per la persona designada o per un substitut o substituta.

 

Reunions

Se celebraran en horari laboral una vegada al mes, i sempre que les circumstàncies el requerisquen.

La convocatòria de les reunions la farà per escrit el coordinador o coordinadora de la Comissió.

L'orde del dia serà fixat pel coordinador o coordinadora a petició dels membres de la Comissió.

 

Acords i propostes

Els acords i propostes s'arreplegaran en l'acta de les reunions i seran elevats a la Direcció i remesos als caps de servici.