Comité Bioètica: Contacte

Quines són les vies per a sol.licitar els servicis del CBA?

  • El Comité podrà ser requerit en la seua funció assessora pels professionals sanitaris de la Institució, per la pròpia Institució, i pels usuaris.

  • Els professionals i la Institució tindran accés als servicis del Comité a través de la Secretaria o Presidència d'este, mitjançant carta enviada a la Secretaria del Comité i dirigida al President explicant la naturalesa del cas o a través de correu electrònic (cba_hsagunt@gva.es) o mitjançant contacte amb qualsevol dels membres del Comité.

  • Els pacients o els seus tutors legals o familiars a través del Servici d'Atenció i Informació del Pacient (SAIP).

 

En quins casos es pot sol.licitar l'assessoramient del CBA?

En les situacions en què es considere que poden resultar vulnerats els drets dels pacients o quan sorgisquen conflictes ètics en la pràctica assistencial. La sol·licitud podrà partir de:

  • Professionals del Departament

  • Els pacients o els seus representants

  • Els òrgans directius del Departament

En les seues deliberacions, a més d'escoltar les parts interessades, el Comité pot sol·licitar la col·laboració d'experts en les respectives matèries i les seues conclusions (sempre de caràcter assessor, no vinculants), s'emeten en un informe escrit dirigit als sol·licitants i, si escau, als òrgans Directius del Departament.