COMISSIÓ D'IGUALTAT I CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Règim de sessions

  • Sessions ordinàries: La Comissió es reunirà en sessió ordinària una vegada cada tres mesos. El que equival a 4 reunions a l'any.
  • Sessions extraordinàries: Podrà convocar-les, la Presidència de la Comissió i a sol·licitud de, almenys, tres integrants de la Comissió. Tal sol·licitud haurà de realitzar-se per escrit en el qual es raone l'assumpte o assumptes que la motiven, firmat personalment pels qui la sol·liciten.

Paraguas de colores abierto