COMISSIÓ D'IGUALTAT I CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Normativa

  • L'artícul 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe, regulació que enllaça directament amb el contingut de l'article 9.2 d'este text legal, que consagra l'obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguen reals i efectives.
  • La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes regula els mecanismes necessaris per a articular la igualtat real i efectiva en la societat.
  • Conseqüència d'esta regulació, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha constituït amb data 27 d'octubre de 2015 la Comissió d'Igualtat, com a òrgan encarregat del desenvolupament, seguiment i avaluació del Pla d'Igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Pla d'Igualtat

 

 Pequeñas básculas de colores formando la silueta de un hombre y una mujer