COMISSIÓ DE FARMÀCIA I TERAPÈUTICA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA I SOCIOSANITÀRIA

Quines són les nostres funcions?

Esta comissió es reunix periòdicament, de manera que s'analitzen i monitoren els perfils d'utilització dels medicaments, tant a nivell dels propis centres sanitaris com els que  es prescriuen i dispensen via recepta mèdica a través de les oficines de farmàcia.

Des de la Comissió (CFiTap d'ara en avant) es proposen actuacions de millora, com a formació contínua a professionals, campanyes informatives dirigides a la població, elaboració de guies i/o protocols o disseny de recomanacions i/o intervencions, buscant que els medicaments s'utilitzen de manera segura (amb una adequada relació beneficie/risc) i de manera eficient, tant per al sistema com per a la població en general.

En la CFiTap també s'aprova el petitori de medicació i productes sanitaris d'urgència dels centres d'atenció primària, i es valora el funcionament dels procediments per a les revisions farmacoterapèutiques i el subministrament de productes sanitaris a centres sociosanitaris del Departament. Des de la CFiTap es monitora l'organització tècnica de la visita mèdica en el Departament, es valora l'assistència farmacèutica rebuda pels pacients institucionalitzats en els centres sociosanitaris del Departament, i s'informa i dirigix sobre quantes activitats o programes relacionats amb els medicaments i productes sanitaris es realitzen en l'atenció ambulatòria.