SAIP

Punts d'atenció del SAIP en el Departament de Salut de Sagunt.

 

  • Hospital de Sagunt Entrada del SAI en el Hospital

 

Avd. Ramon i Cajal, s/n

46520 Port Sagunt

Telèfon: 962339349

Correu electrònic: hsagunt_saip@gva.es

Horari d'atenció:

Dilluns a Divendres de 9:00 a 11:00 i de 12:00 a 14:00.

Pot sol·licitar cita prèvia a través del número de telèfon indicat més amunt.

 

El Servici d'Atenció i Informació al pacient (SAIP) és la unitat funcional responsable d'atendre, informar i assessorar la ciutadania que utilitza el sistema sanitari públic, així com tramitar queixes, suggeriments i agraïments que realitze.

 

El SAIP vetlarà pel compliment dels drets i obligacions d'els/les pacients, els facilitarà informació i tramitarà els assumptes que siguen de la seua competència, proporcionant-li la documentació homologada que per a això es requerisca (art. 4.1.b) de la Llei 12003, de 28 de gener, de la Generalitat, de drets i Informació al Pacient de la Comunitat Valenciana).

El SAIP es constituïx com un servici integrat en el Departament de Salut, que coadjuva a *inteconectar i homogeneïtzar les activitats i criteris d'actuació de l'assistència sanitària i soci sanitària.

 

 

Carta de Serveis

  • Captar les inquietuds i necessitats dels /les pacients en matèria d'assistència sanitària i canalitzar cap als òrgans directius.

  • Tutelar de manera especial el dret a les Lliures Eleccions (metge, especialista, centre i departament de salut), així com el dret a la segona opinió mèdica.

  • Vetlar pel compliment de les obligacions que, en nom d'una major eficàcia i eficiència tenen, segons la normativa vigent, els/les pacients en relació amb els servicis i recursos del sistema sanitari públic.

  • Informar i assessorar els/les pacients sobre aquelles qüestions demandades per ells/as en el seu àmbit d'actuació.

  • Registre i Gestió del Document de Voluntats Anticipades.

 

Decret 138/2012, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es regulen els Servicis d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP).

 

Documentació necessària per a ser atés en el SAIP

 

Amb motiu de la Llei de Protecció de Dades, per a ser atés en el *SAIP és imprescindible l'acreditació personal mitjançant presentació del DNI i la Targeta Sanitària.

En cas de representació, l'autorització expressa amb les fotocòpies dels DNI de la persona interessada i de l'autoritzada.

En el cas que la consulta siga sobre UN MENOR, serà necessària la fotocòpia del seu DNI i la del pare/mare i fotocòpia de la pàgina del Llibre de Família on es constate el parentiu.

 

Ajudens a prestar un millor servici

 

Si tinguera qualsevol problema o dubte, o bé desitja realitzar algun suggeriment per a millorar els nostres servicis, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través dels formularis disponibles en l'àrea de suggeriments, queixes i agraïments de la nostra web:

https://www.san.gva.es/web/conselleria-sanitat-universal-i-salut-publica/sugerencias-quejas-y-agradecimientos.

També pot presentar un suggeriment, queixa o agraïment sobre qualsevol aspecte general del servici rebut, utilitzant els servicis de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat.

O bé pot realitzar-ho a través dels impresos normalitzats que trobarà en qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre de la Generalitat o a través de la seu electrònica del portal www.gva.es  on es permet la tramitació telemàtica en l'adreça web que es detalla a continuació:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2139.

De la mateixa manera pot obtindre informació completa de tots els procediments relacionats a través del portal de Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública:

www.san.gva.es/web_estatica/index_va.html